Zásady zpracování osobních údajů

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Obchodní korporace Coinvestor, s.r.o., IČO: 08371547, se sídlem Pekařská 403/12, Staré Brno, 602 00 Brno, sp. zn. C 113337 vedená u Krajského soudu v Brně provádí jako poskytovatel služeb provozovaných na doméně www.coinvestor.cz zpracování osobních údajů svých klientů, potenciálních klientů nebo návštěvníků webových stránek. 

Ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů je tedy Coinvestor, s.r.o. správcem osobních údajů. Jako správce určujeme prostředky a účely zpracování osobních údajů, rozhodujeme tedy o tom, jak bude probíhat zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů, které provádí, neseme plnou odpovědnost.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké údaje zpracováváme?

Předmětem zpracování z naší strany jsou pouze údaje, které nám dobrovolně sdělíte při elektronické či telefonické komunikaci.

V případě, že bude chtít naše služby využívat, musíte vyplnit osobní údaje v rozsahu požadovaném registračním formulářem. Veškeré požadované jsou nutné pro uzavření smlouvy a ověření vaší totožnosti v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého máme za povinnost provést identifikaci, případně kontrolu klienta.

Za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme?

Účelem zpracování osobních údajů je primárně vyřízení vašeho požadavku či dotazu; může se tedy jednat o zákonné zpracování z důvodu oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem rovněž může spočívat s ochranou našich právních zájmů (např. vymáhání pohledávek).

Pokud s vámi uzavřeme v souladu s obchodními podmínkami smluvní vztah, bude se jednat o zákonné zpracování dle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. S plněním smlouvy, tedy s poskytováním služeb, rovněž souvisí povinnosti sdílet osobní údaje s finanční správou, s jinými orgány veřejné moci nebo s bankou. Pokud takto postupujeme, plníme povinnosti vyplývající z příslušné právní úpravy. V tomto případě se jedná o zákonné zpracování dle čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR.

Jak provádíme operace zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů provádíme jak manuálně, tak automaticky. Profilování nebo automatizované rozhodování neprovádíme.

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

S ohledem na povahu nabízených služeb osobní údaje primárně nikomu nepředáváme. Příjemci osobních údajů mohou být výhradně osoby podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy. Všechny osoby, které mají k Vašim osobním údajům přístup, jsou zavázány k mlčenlivosti. Děláme maximum proto, abychom Vaše osobní údaje ochránili před zneužitím nebo neoprávněným použitím.

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje třetí straně, třetí zemi (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho budou Vaše údaje uchovávány?

Pokud Vás zpětně kontaktujeme a následně nedojde k uzavření smlouvy nebo dalšímu poskytování služeb, budeme Vaše údaje uchovávat po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy naše vzájemná komunikace skončila.

V případě vzniku smluvního vztahu vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jeho trvání, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jakými jsou zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kde se dozvíte více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje?

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů zřízenou nemáme. Na vaše případné dotazy ohledně zpracování osobních údajů vám rádi odpovíme na e-mailové adrese  info@coinvestor.cz.

Jaká jsou vaše práva související s ochranou osobních údajů?

Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost uplatnit následující práva:

  • právo na přístupu ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů̊
  • právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)
  • právo na omezení zpracování svých osobních údajů
  • právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní́ situace zákazníka
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se rozhodnete některá z výše uvedených práv využít, jsme Vám k dispozici na e-mailové adrese info@coinvestor.cz. Informace o zpracování osobních údajů můžeme poskytnout pouze osobě, které se osobní údaje týkají. Musíme tedy nejdřív ověřit, zda-li o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají. Žádost subjektu údajů vyřídíme bezplatně, a to do třiceti dnů. V odůvodněných případech můžeme lhůtu v souladu s právními předpisy prodloužit o šedesát dní. Budou-li žádosti opakované nebo nepřiměřené, můžeme požadovat uhrazení poplatku.

Tyto zásady jsou platné od 1.10.2019.