Obchodní podmínky

Aktuální ceník služeb k 1. 11. 2019

Účelem těchto obchodních podmínek je úprava podmínek nákupu, prodeje a úschovy digitálních měn prostřednictvím aplikace Coinvestor, provozované společností Coinvestor, s.r.o.

I. Provozovatel 

1.    Pro účely těchto obchodních podmínek se provozovatelem rozumí obchodní korporace Coinvestor, s.r.o., IČO: 08371547, se sídlem Pekařská 403/12, Staré Brno, 602 00 Brno, sp. zn. C 113337 vedená u Krajského soudu v Brně.

II. Klient

1.    Pro účely těchto obchodních podmínek se klientem rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala k využívání aplikace, prošla ověřením totožnosti a uhradila registrační poplatek.

III. Aplikace

1.    Pro účely těchto obchodních podmínek se aplikací rozumí software provozovatele, dostupný na webové stránce www.coinvestor.cz, který slouží k automatizovanému nákupu, uschovávání a prodeji takzvaných virtuálních měn.

IV. Virtuální měny a související právní úprava

1.    Virtuální měny (kryptoměny, případně digitální měny) nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že digitální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky.

2.    Provozovatel neposkytuje investiční služby ani jakoukoliv formu investičního poradenství – činnost provozovatele spočívá pouze v poskytování automatizovaného systému k nákupu, prodeji a úschově virtuální měny. Míru zhodnocení finančních prostředků klienta není provozovatel schopen ovlivnit. Provozovatel nerealizuje při své činnosti jakékoliv investiční rozhodnutí a pokyn zákazníka provede vždy na jeho riziko a to bez ohledu na momentální situaci na trhu digitálních měn.

3.    Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Neexistuje žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj za účelem ochrany hodnoty virtuální měny ve vztahu k zákonným měnám.

4.    Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co digitální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra v digitální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje digitálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže digitálních měn nebo v případě, že vlády nebo nepřátelské třetí strany budou schopny přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto obchodních podmínkách.

5.    Klient, který se rozhodne využívat aplikaci a jejím prostřednictvím nakupovat, uchovávat a prodávat virtuální měny, bere na vědomí, že provozovatel není nijak pojištěn proti žádnému z výše popsaných rizik.


V. Postup při registraci klienta

1.    Provozovatel informuje klienta, že při registraci a vytvoření účtu u provozovatele, musí provozovatel podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, provést identifikaci, případně kontrolu klienta.

2.    Pro provedení registrace je nutné zadat pravdivě všechny údaje požadované v registračním formuláři. Klientský účet je aktivní po uhrazení aktivačního poplatku a úspěšném ověření totožnosti klienta. V případě, že nebude totožnost klienta ověřena, nebude klientský účet aktivován. Úplnou registrací vzniká mezi provozovatelem a klientem smluvní vztah, který se řídí těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

3.    Aktivační poplatek musí být zaslán z účtu vlastněného klientem a vedeného v České republice. Aktivační poplatek slouží i jako doklad o vlastnictví účtu klientem a všechny následující platby poskytovateli musí být odesílány z tohoto účtu.

4.    Aplikace je určena pro osoby s povědomím o mechanismu nákupu, úschovy a prodeje virtuálních měn a s povědomím o principu fungování digitálních měn jako takových. Není-li si klient jistý svými znalostmi této problematiky, může se s doplňujícími dotazy obrátit na provozovatele, nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů.

5.    Klient bere na vědomí, že je povinen poskytovat provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při jeho registraci a pro potřeby obchodování v rámci aplikace. Klient nesmí užívat klientské účty zřízené pro jiné klienty, aniž by k tomu byl druhým klientem výslovně zmocněn. 

6.    Klient nesmí umožnit přístup ke svému klientskému účtu třetím osobám a nesmí sdělovat jakékoli informace týkající se jeho klientského účtu.

7.    Klient, který je fyzickou osobou a žije v manželství, prohlašuje, že disponuje souhlasem druhého manžela k podpisu k provedení registrace. V opačném případě odpovídá za škodu způsobenou provozovateli v důsledku neplatností smlouvy.


VI. Omezení služeb

1.    Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů, vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tak, že provozovatel jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Služby mohou být provozovatelem omezeny rovněž v případě prodlení klienta se splatností závazků vůči provozovateli.

2.    Provozovatel upozorňuje klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit svůj závazek vůči klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky elektrické energie, výpadku internetového připojení, přerušení provozu burzy virtuálních měn, v případě vyšší moci nebo v případě nepředvídatelných technických problémů.

3.    Nebude-li stanoveno jinak, nesmí součet plateb zaslaných klientem překročit v kalendářním roce částku 1000 EUR. Při překročení této částky je nutné dodatečné ověření a kontrola klienta. Podmínky budou sjednány individuálně s přiměřeným uplatněním těchto obchodních podmínek.

4. Provozovatel je kdykoliv oprávněn ukončit klientovi přístup a užívání aplikace včetně zrušení klientského účtu, a to zejména v případě podezření ze zneužívání služby klientem nebo třetí osobou. V takovém případě provozovatel vhodným způsobem informuje klienta, prodá jeho investici a vyplatí mu získanou hodnotu investice sníženou o transakční provize dle aktuálního ceníku na účet registrovaný klientem.

5. V případě, že provozovateli budou známá nějaká rizika, která by podle jeho názoru významně ohrožovala hodnotu investice klientů, například situace vyjmenované v odst. X., bodu 5., vyhrazuje si právo z důvodů předběžné opatrnosti jednostranně neprovést nebo pozdržet nákupní nebo prodejní pokyn až do doby pominutí rizika, nebo ze stejných důvodů ukončit investici i bez pokynu zákazníka. V takovém případě provozovatel vhodným způsobem informuje klienta, prodá jeho investici a vyplatí mu získanou hodnotu investice sníženou o transakční provize dle aktuálního ceníku na účet registrovaný klientem. V případě odmítnutí nebo pozdržení provedení nákupu po dobu delší, než 60 dnů, se provozovatel zavazuje vrátit klientovi prostředky nevyužité na nákup digitální měny v přiměřené lhůtě zpět na registrovaný bankovní účet klienta.


VII. Postup při nákupu, úschově a prodeji virtuálních měn

1.    Provozovatel poskytuje prostřednictvím aplikace nákup, úschovu a prodej virtuální měny nebo více virtuálních měn. Vlastníkem příslušného množství jednotek virtuální měny je vždy klient.

2.    Veškeré platby provozovateli musí probíhat z účtu registrovaného a ověřeného provozovatelem. Provozovatel neprovede nákup virtuálních měn za prostředky zaslané z neregistrovaného nebo neověřeného účtu a rovněž neprovede ani výplatu prostředků utržených za prodej virtuálních měn na neregistrovaný nebo neověřený účet. Žádost o změnu bankovního účtu klienta je možné provést v administraci klientského účtu. Všechny pokyny klienta k nákupu či prodeji se zadávají v klientském účtu na základě vícestupňového ověření. 

3.    Nákup virtuální měny proběhne po zadání pokynu klienta s ověřenou identitou v aplikaci a současně převedení příslušné částky na účet provozovatele. Nákup bude realizován po připsání částky v CZK na účet provozovatele bez zbytečného prodlení. V případě, že nebude možné platbu identifikovat (například zasláním z jiného účtu než registrovaného nebo kvůli nesprávnému zadání variabilního symbolu), nebude digitální měna nakoupena. Nákup neproběhne rovněž v případě, že klient neuhradil registrační poplatek podle aktuálního ceníku služeb. Nákup proběhne za částku zaslanou klientem sníženou o transakční provizi dle aktuálního ceníku služeb a dle aktuálního kurzu na příslušné burze virtuálních měn. Množství virtuálních měn a aktuální kurz, za který provozovatel pro klienta digitální měnu nakoupil, je možné průběžně ověřovat v klientském účtu. V případech odůvodněných právním předpisem nebo vyšší mocí mohou být lhůty delší.

4.    Úschova virtuálních měn probíhá od jejich zakoupení na základě pokynu klienta až do jejich prodeje na základě pokynu klienta. Virtuální měny jsou po celou dobu trvání úschovy výlučným vlastnictvím klienta a jsou účetně vedeny odděleně od majetku provozovatele.

5.    Prodej digitální měny proběhne po zadání autorizovaného pokynu klienta  bez zbytečného prodlení. Provozovatel zadá příkaz k prodeji na příslušné burze virtuálních měn v částce zadané klientem, snížené o transakční provizi dle aktuálního ceníku služeb. Částka utržená za prodej virtuálních měn bude zaslána na účet klienta nejpozději do 30 dnů od jejího připsání na bankovní účet provozovatele. V případech odůvodněných právním předpisem nebo vyšší mocí mohou být lhůty delší.

6.    Základní vlastností poskytované služby jsou pravidelné platby klienta. Klient si v klientském účtu nastaví výši zasílaných plateb. Jsou-li takto předdefinovány pravidelné platby, jsou následně realizovány na základě zaslání příslušné částky na účet provozovatele. V případě, že kromě pravidelných plateb zadá v klientském účtu klient i mimořádnou platbu, realizují se prioritně platby pravidelné.

7.    Klient se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze nákupu digitální měny a realizovat nákup této měny až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit a tudíž za ně není odpovědný.


VIII. Bezpečnostní informace a poučení

1.    V případě, že klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho klientský účet, zejména pokud jde o zneužití klientského účtu, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět provozovatele.

2.    Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje digitálních měn není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

3.    Klient prohlašuje, že se pro využití aplikace rozhodl z důvodu zhodnocení svého majetku a spekulace, nebo z obdobného důvodu, a že jeho záměrem není legalizovat výnos z trestné činnosti nebo snaha o dopouštění se jakéhokoliv jiného protiprávního jednání.

4.    Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít aplikaci, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní důvod pro její využití.

5.    Klient bere na vědomí, že provozovatel je povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci.

6.    Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
-    příjem z podnikání, z výdělečné činnosti, nebo z důchodu
-    půjčka
-    dar
-    výhra
-    dědictví
-    příjem z prodeje jiného majetku

7.    Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od klienta doplnění získaných informací a dokladů.

8.    Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně digitální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).

9.    Dále se klient zavazuje, že služeb provozovatele nevyužije:

- k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek a dále

- k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí:

- u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu

- u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

10.    Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou provozovateli nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany klienta.

11.    Digitální měny jsou vysoce volatilní, proto obsahují obchody s digitálními měnami vysokou míru rizika. Kurzy digitálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu jeho portfolia digitálních měn v jakémkoliv okamžiku, jako důsledek klientem realizovaného nákupu, držení v úschově provozovatelem nebo prodeje digitální měny.

12.    Platby klientovi mohou být poskytovatelem realizovány pouze na účet klienta vedený v České republice. Platby nemohou být realizovány ve prospěch třetích stran, kromě případů invalidity nebo úmrtí.


IX. Ceník služeb

1.    Služby poskytované provozovatelem, tzn. nákup, prodej a uchování digitálních měn, registrace a správa účtu klienta jsou zpoplatněny dle platného ceníku, který je v aktualizované podobě k dispozici na webových stránkách www.coinvestor.cz. Provozovatel má za povinnost seznámit klienty se změnou ceníku odesláním informace na registrovaný e-mail a upozorněním v klientském účtu.

2.    Klient výslovně souhlasí, aby poplatky za registraci, správu účtu klienta, za transakce jako je nákup a prodej virtuálních měn a za jejich uchování byly provozovatelem strhávány z prostředků klienta, zasílaných na účet provozovatele za účelem nákupu, prodeje a uchování digitálních měn nebo prostředků utržených za digitální měny určených k výplatě na registrovaný účet klienta.

3.    V ceníku jsou uvedeny veškeré platby spojené s užíváním aplikace. Klientovi nebudou účtovány náklady ani poplatky v ceníku neuvedené. Náklady spojené s bankovními převody na účet provozovatele nebo jiné související náklady nese klient sám.


X. Reklamace

1.    V případě, že na straně klienta dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, zejména zcizení či zneužití přístupových údajů ke klientskému účtu, osobních dokladů, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které ovlivnily nebo by mohly ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat provozovatele.

2.    Reklamace musí být učiněna prostřednictvím klientského účtu nejpozději do 10-ti pracovních od provedení transakce na klientském účtu.

3.    Klient bere na vědomí, že s ohledem na vlastnosti digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému fungování digitálních měn, zejména P2P sítí, se pro účely reklamací transakcí za nezpochybnitelné berou údaje z databází o převodech digitálních měn uvedených ve veřejně přístupných zdrojích a jejich údaje za závazné pro účely vyřízení reklamací.

4.    Provozovatel neodpovídá za zneužití klientského účtu nebo přístupových hesel k němu. Provozovatel neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s aplikací.

5. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy ztráty, vyplývající z rizik, která nemůže ovlivnit nebo může ovlivnit jen částečně, jako jsou kurzová rizika, ztráty nebo krádeže virtuálních měn, ztráty v důsledku hackerského útoku, ztráta hodnoty digitální měny v důsledku vládních opatření, rozhodnutí centrální banky a jiných orgánů, vývoje software, vývoje digitálních měn s lepšími vlastnostmi, částečný nebo plný zánik možnosti směnitelnosti bitcoinu, nebo zánik bitcoinu v současné podobě, a v jiných podobných případech. Provozovatel rovněž neodpovídá za škody v důsledku neprovedení příkazu k nákupu/prodeji v případě, že vlády nebo jiné nepřátelské třetí strany budou schopny přerušit průběh transakcí nebo v důsledku technických, technologických, legislativních a jiných překážek.


XI. Ukončení užívání služby Coinvestor

1.    Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem se sjednává na dobu neurčitou. Klient je oprávněn kdykoliv požádat provozovatele o ukončení přístupu a užívání aplikace a zrušení jeho klientského účtu a to na základě autorizovaného pokynu. 

2.    Provozovatel bez zbytečného odkladu provede prodej virtuálních měn vedených na klientském účtu a vyplatí takto získané prostředky způsobem přiměřeným postupu při prodeji na základě autorizovaného pokynu.


XII. Poučení o ochraně spotřebitele

1.    Ustanovení této části obchodních podmínek se použije pouze na osoby v postavení spotřebitele. Občanský zákoník umožňuje od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Lhůta pro odstoupení počíná běžet dnem potvrzení úplné registrace. Klient nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že zadá příkaz k nákupu a zašle finanční prostředky za tímto účelem provozovateli před skončením lhůty pro odstoupení. V takovém případě není odstoupení možné s ohledem na ustanovení § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.    Klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.    Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy je ke stažení zde: Odstoupení od smlouvy

XIII. Informace o zpracování osobních údajů

1.    Informace o zpracování osobních údajů klientů jsou uvedeny zde: GDPR


XIV. Zásady komunikace a doručování

1.    Veškerá komunikace mezi provozovatelem a klientem probíhá prostřednictvím klientského účtu. Pokyny k provedení nákupu, prodeji, úschovy, a nebo ukončení smlouvy musí být autorizované. Zprávy zaslané elektronickou poštou (e-mailem) jsou vůči provozovateli účinné pouze tehdy, jsou-li odeslány z registrované e-mailové schránky klienta. Listinné zásilky musí být zasílány na adresu sídla provozovatele nebo trvalého pobytu či sídla klienta. Prokazatelně odeslané listinné zásilky se mají za doručené desátým dnem ode dne předání provozovateli poštovních služeb, nebude-li vykázáno dřívější doručení.


XV. Informace o platnosti a účinnosti obchodních podmínek

1.    Obchodní podmínky jsou platné ke dni 1.11.2019 a nahrazují obchodní podmínky dříve přijaté. Nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách společnosti. Provozovatel má za povinnost seznámit klienty s jejich změnou odesláním informace na registrovaný e-mail a upozorněním v klientském účtu.

2.    Na webu www.coinvestor.cz jsou uveřejněny všechny dříve platné verze obchodních podmínek, ceníků a souvisejících informací.